Μη-Ναυτιλιακός τομέας

Μέσω υπηρεσιών επιθεώρησης και δοκιμών, η INTECA υποστηρίζει τη λειτουργική αξιοπιστία, την καταλληλότητα εξοπλισμού
και τη συμμόρφωση προϊόντων , σύμφωνα με καθιερωμένα πρότυπα και απαιτήσεις.

Οι επιθεωρησιακές δραστηριότητες της INTECA στον
Μη-Ναυτιλιακό Τομέα, περιλαμβάνουν:

  • Περιοδικοί έλεγχοι δοχείων πίεσης
  • Επιθεώρηση λεβήτων και εξοπλισμού πίεσης
  • Έλεγχος των διαδικασιών συγκόλλησης και ικανότητας του προσωπικού συγκολλητών
  • Επιτόπια δοκιμή και εξέταση υλικών
  • Επιθεώρηση οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία
  • Διαπίστωση συμμόρφωσης διαδικασιών παραγωγής και κατασκευής μετάλλων
  • Επιθεώρηση και δοκιμή ανυψωτικών μηχανημάτων και συναφούς εξοπλισμού
  • Αξιολόγηση ελέγχου και συμμόρφωσης διυλιστηρίων και συναφών εγκαταστάσεων
  • Επιθεώρηση των εγκαταστάσεων καυσίμων και τερματικών σταθμών ανεφοδιασμού, περιλαμβανομένου σχετικών ελέγχων ποιότητας καυσίμων

© INTECA 2023. All rights reserved