Ναυτιλιακός τομέας

Η ναυτιλία αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές και ισχυρά κανονιστικά ρυθμισμένες βιομηχανίες, παγκοσμίως.

Η INTECA παρέχει με αντικειμενικότητα, μια ευέλικτη σειρά εξειδικευμένων υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου στη ναυτιλιακή βιομηχανία, που εφαρμόζονται σε εταιρείες, εγκαταστάσεις και δημόσιους οργανισμούς, με στόχο την επαλήθευση και την αύξηση των επιπέδων ποιότητας και λειτουργικής συμμόρφωσης των διεργασιών και προιόντων τους, ενισχύοντας έτσι την εταιρική τους πιστότητα.

Οι επιθεωρησιακές δραστηριότητες της INTECA στον Ναυτιλιακό Τομέα, περιλαμβάνουν:

 • Έλεγχο και αξιολόγηση συμμόρφωσης στο πλαίσιο λειτουργείας ναυτιλιακών εταιρειών και πλοίων, σχετικά με διαδικασίες διεπαφής εταιρείας / πλοίου, διαδικασίες ελέγχου και συναφείς επιχειρησιακές δραστηριότητες (π.χ.: Κώδικες και Συμβάσεις όπως ISM, ISPS, MLC, IHM κ.λπ.).
 • Επιθεώρηση ελέγχου συμμόρφωσης τουριστικών και ναυτιλιακών εταιριών, περιλαμβανομένων επιχειρήσεων θαλασσίων μέσων αναψυχής και σκαφών( διαδικασίες, υλικά και ανθρώπινου δυναμικού) σύμφωνα με Εθνικές  και διεθνείς απαιτήσεις.
 • Υπηρεσίες ελέγχου και συμμόρφωσης που σχετίζονται με διαδικασίες εκπαίδευσης, πιστοποίησης και επανεπικύρωσης εππαγγελματικής ικανότητας ναυτικών και του πληρώματος.
 • Έλεγχο και επιθεώρηση εξοπλισμού και εξαρτισμού ναυτιλίας, ανυψωτικών μέσων κλπ που διέπονται από Εθνική και διεθνή νομοθεσία ή Εγκυκλίους/Οδηγίες.
 • Επιθεωρήσεις ελέγχου για επικίνδυνα υλικά πλοίων, σύμφωνα με την ΕΕ 2020 / C 349/01.
 • Προσαρμοσμένες υπηρεσίες ελέγχων και και δοκιμών όπως επιθεωρήσεις για την ναύλωση πλοίων (on-hire/off hire), αξιολόγησης κατάστασης αξιοπλοοίας ( condition surveys), υπολογισμού για τον προσδιορισμό του βάρους των εμπορευμάτων που φορτώνονται ή εκφορτώνονται ( draft surveys), κλπ.
 • Αξιολόγηση και επιτόπιο έλεγχο σε παρόχους ναυτιλικών υπηρεσιών, κατασκευαστών ναυτιλιακού εξοπλισμού, καθώς και παροχή υπηρεσιων τεχνικών δοκιμών και επαλήθευσης.
 • Έλεγχοι ποιότητας και αξιολογήσεις αλυσίδας παραγωγής, της ανάπτυξης προϊόντων, των δοκιμών μονάδας και της επαλήθευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2014/90/ΕΕ (π.χ. συσκευές διάσωσης, εξοπλισμός πυροπροστασίας, εξοπλισμός πλοήγησης)·
 • Επιθεώρηση Εταιρειών Πυρασφάλειας (Διάσωση / Πυρόσβεση), σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Συστημάτων Πυρασφάλειας (FSS / IMO-MSC 98 (73), 5-12-2000).
 • Ελέγχο συμμόρφωσης σε επιχειρησιακό και διαδικαστικό πλαίσιο για μεταφορείς, λιμενεργάτες,  φορτοεκφορτωτές, εταιρείες διαχείρησης σκαφών υπηρεσίας, λεμβούχων  και άλλων παρόχων λιμενικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων εκπαίδευσης.
 • Έλεγχο και αξιολόγηση πλαισίου παροχής υπηρεσιών πλοήγησης, υπηρεσίες υποστήριξης πλοίου και ρυμουλκών.
 • Έλεγχο του πλαισίου λειτουργείας και των διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης για τις Δημόσιες Ναυτιλιακές Αρχές, Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εμπορικών πλοίων, Νηολόγια , Νηογνώμονες, Κεντρα Ναυτικης Εκπαίδευσης, Ενώσεις και άλλα ναυτιλιακού χαρακτήρα ιδρύματα και φορείς (π.χ.: Κώδικες IMO, πρότυπα ISO, κ.λπ.).
 • Επιθεωρήσεις αξιολόγησης και ελέγχου πλαισίου λειτουργίας και διαδικασιών λιμενικών οργανισμών, λιμενικών δημοτικών αρχών και τοπικών λιμενικών τερματικών σταθμών, σύμφωνα με το οικείο Εθνικό Λιμενικό Σύστημα μιας χώρας.
 • Επιθεωρήσεις ελέγχου συμμόρφωσης για δημόσιες και ιδιωτικές ναυτικές ακαδημίες , Ναυτικών Σχολών και κέντρα ναυτικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων δοκιμών του σχετικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού και του πλαισίου σεμιναρίων και εργαστηρίων.
 • Έλεγχο συμμόρφωσης και επιθεωρήσεις του λειτουργικού πλαισίου εταιρειών της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, τήρηση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας, μητρώο υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών για την κατασκευή / προμήθεια ή χρήση ναυτιλιακού εξοπλισμού.
 • Επιθεώρηση στο πλαίσιο τήρησης μητρώου ναυτικών και ανανέωσης διπλωμάτων ( Μητρώα ναυτικών).
 • Επιθεώρηση του πλαισίου λειτουργείας και τήρησης σχετικών διαδικασιών ναυτικών συλλόγων, ναυταθλητικών ομίλων, καταδυτικών κέντρων και λοιπών φορέων της ναυτιλίας.
 • Επιθεώρηση λιμενικών υποδομών, αξιολόγηση επιχειρησιακών διαδικασιών και συναφών απαιτήσεων.
 • ‘Ελεγχος και επιθεώρηση πλαισίου λειτουργείας εταιρειών ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, τήρηση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας, μητρώο εργαζομένων συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών κατασκευής/ προμήθειας ναυτιλιακού εξοπλισμού.
 • Υπηρεσίες ελέγχου και συμμόρφωσης για εταιρείες / χρήστες που δραστηριοποιούνται και εργάζονται εντός των περιοχών της Λιμενικής Ζώνης σύμφωνα με διεθνή και εθνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων πλοίων / λιμένων (στερεά, υγρά, επικίνδυνα κλπ.) Διαδικασίες υποδομής και απολύμανσης.
 • Αξιολόγηση εταιρειών που έχουν εργασιακή σχέση (π.χ σύμβαση παραχώρησης) με Διευθύνσεις Λιμενικών Αρχών περιλαμβανομένων εταιρειών κατασκευής λιμένικών εγκαταστάσεων.
 • Επιθεώρηση πλαισίου λειτουργείας τουριστικών λιμένων – Μαρίνες ( ν.2160/93) και συναφών διεργασιών χρηστών και τουριστικών σκαφών.
 • Αξιολόγηση της συμμόρφωσης και πλαισίου λειτουργείας διαλυτηρίων πλοίων, μονάδων ανακύκλωσης καθώς και  εταιρειών απομάκρυνσης ναυαγίων, σύμφωνα με την εθνική ή/και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 • Επιθεώρηση πλαισίου λειτουργείας εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων και των σχετικών διαδικασιών υποδοχής και διάθεσης πάσης φύσεως αποβλήτων πλοίων και συναφών δραστηριοτήτων μονάδων διύλησης ( διυληστήρια) σύμφωνα με την εθνική ή/και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 • Έλεγχο και αξιολόγηση συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις πλαισίου για την αδειοδότηση / λειτουργεία υδατοδρομίων και υδροπλάνων.
 • Επιθεώρηση πλαισίου λειτουργείας θαλασσίων πάρκων αναψυχής.

© INTECA 2023. All rights reserved