Τομέας Ποιότητας

Η INTECA παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες ελέγχου τρίτου μέρους (third party) σύμφωνα με ένα ευρύ φάσμα προτύπων ISO, μέσω συνεργιών υψηλού προφίλ αλλά και συνεργασιών με διαπιστευμένους οργανισμούς πιστοποίησης.

Οι επιθεωρησιακές μας δραστηριότητες που σχετίζονται με πρότυπα της σειράς ISO περιλαμβάνουν:

iso

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ISO 9001: 2015- Συστήματα διαχείρισης ποιότητας
ISO 14001: 2015- Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ISO 17024: 2021- Επαγγελματική πιστοποίηση προσώπων
ISO 27001: 2013- Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών
ISO 45001: 2018- Υγεία & Ασφάλεια κατά την Εργασία
ISO 50001: 2018- Συστήματα διαχείρισης ενεργειακής απόδοσης

Η INTECA μπορεί επίσης να διενεργεί ελέγχους σχετικούς με την επάρκεια των Οργανισμών που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ανάληψης Δημοσίων Έργων (π.χ.: σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 1429).

Η INTECA, για την καλύτερη προετοιμασία των εταιρειών, μπορεί επίσης να προβεί σε αξιολογήσεις πριν τον προγραμματισμένο έλεγχο για κάθε είδους πιστοποίηση, καθώς και να παράσχει την σχετική εκπαίδευση.

Επιπλέον των παραπάνω, η INTECA σύντομα θα προσθέσει υπηρεσίες επιθεωρήσεων  σχετικά με τα ακόλουθα πρότυπα ISO:

iso

ISO SYSTEMS

ISO 22301: 2019 – Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας
ISO 31000: 2018 - Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνων
ISO 37001: 2016 – Συστήματα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας

© INTECA 2023. All rights reserved